Capítol I. La denominació, els fins i el domicili.

Article 1

Amb la denominació ASSOCIACIÓ DE DISMINUÏTS FÍSICS I SENSORIALS DE MOLLET DEL VALLÈS I COMARCA (ADIMO) es constitueix l’associació, que, a l’empara de l’article 22 de la Constitució, regularà les seves activitats d’acord amb la Llei 191, de 24 de desembre de 1964, i els seus estatuts.

Article 2

Els fins de l’associació són:

 1. Unir als minusvàlids per al seu desenvolupament íntegre.
 2. Despertar la consciència pública sobre la problemàtica del minusvàlid, en els aspectes socials, familiars i laborals.
 3. Confeccionar un cens general dels minusvàlids de la ciutat i de la comarca.
 4. Col·laborar amb entitats oficials que tinguin una finalitat anàloga o amb altres entitats que puguin ajudar a la realització dels seus fins.
 5. Organitzar activitats de lleure en benefici dels associats.
 6. Vetllar perquè la llei d’integració del minusvàlid s’acompleixi, esgotant totes les vies, per tal d’assolir els objectius marcats.

En queda exclòs tot ànim de lucre.

Article 3

El domicili de l’Associació s’estableix a Plaça Mercè Rodoreda s/n (Can Lledó) de Mollet del Vallès. El domicili social assenyala l’àmbit d’activitat principal de l’entitat, si bé qualsevol altre referència geogràfica (local, comarcal, provincial) resultarà igualment significativa de l’àmbit territorial.

Capítol II. Els membres de l’associació, els seus drets i les seves obligacions.

Article 4

Podem formar part de l’associació totes les persones de més de 0 anys. Hauran de presentar una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva, la qual prendrà una decisió sobre això en la primera reunió que tingui i la comunicarà en l’Assemblea General més immediata.

Els socis menors d’edat, no tenen vot en les assemblees ni poden elegir ni ser elegits membres de la Junta Directiva.

Article 5

Són drets dels membres de l’associació:

 1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.
 2. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.
 3. Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.
 4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’associació, d’acord amb les normes legals i estatutàries.
 5. Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
 6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris de l’associació.
 7. Rebre informació sobre les activitats de l’associació.
 8. Fer ús dels serveis comuns que l’associació estableixi i tingui a la seva disposició.
 9. Formar part dels grups de treball.
 10. Posseir un exemplar dels estatuts.

Article 6

Són deures dels membres de l’associació:

 1. Ajustar la seva actuació a les normes estatutàries.
 2. Complir els acords de l’Assemblea General i les normes que assenyali la Junta Directiva per dur-los a terme.
 3. Satisfer puntualment les quotes que s’estableixin.
 4. Mantenir la col·laboració que calgui per un bon funcionament de l’associació.

Article 7

Són causa de baixa de l’associació:

 1. Que ho decideixi la persona interessada, que ho ha de comunicar per escrit a la Junta Directiva.
 2. No satisfer les quotes fixades.
 3. No complir les obligacions estatutàries.

Capítol III. L’Assemblea General.

Article 8

 1. L’Assemblea General és l’òrgan suprem de l’associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.
 2. Els membres de l’associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decidiran per majoria els assumptes que siguin competència de l’Assemblea.
 3. Tots els membres quedaran subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s’hagin abstingut de votar.

Article 9

L’Assemblea General té les facultats següents:

 1. Modificar els estatus de l’associació.
 2. Adoptar els acords relatius a la representació legal, gestió i defensa dels interessos dels seus membres.
 3. Controlar l’activitat i la gestió de la Junta Directiva.
 4. Aprovar els pressupostos anuals de despeses i ingressos, i la memòria anual d’activitats.
 5. Elegir els membres de la Junta Directiva, destituir-los i substituir-los.
 6. Establir les línies generals d’actuació que permetin complir els fins de l’associació.
 7. Fixar les quotes que els membres de l’associació hauran de satisfer.
 8. Dissoldre i liquidar l’associació.

La relació de les facultats que es fan en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l’Assemblea General.

Article 10

 1. L’Assemblea General es reunirà en sessió ordinària com a mínim una vegada l’any, dins el primer trimestre de l’any.
 2. L’Assemblea General es reunirà amb caràcter extraordinari sempre que calgui, a requeriment de la Junta Directiva o bé quan ho sol·liciti un nombre de membres de l’associació que representi, pel cap baix, un deu per cent de la totalitat; en aquest últim cas, ho farà dins un període no superior a 20 dies.

Article 11

 1. La convocatòria de les assemblees generals, tant les ordinàries com les extraordinàries, es farà per escrit. Els anuncis de la convocatòria es col·locaran en els llocs que es determinin, amb una anticipació mínima de 15 dies. La convocatòria s’adreçarà també individualment a tots els membres. La convocatòria especificarà el dia, l’hora i el lloc de la reunió, com també l’ordre del dia. S’inclouran perceptivament en l’ordre del dia de l’Assemblea General les qüestions suscitades per cada grup de treball, sempre que prèviament s’hagin comunicat a la Junta Directiva.
 2. Les reunions de l’Assemblea General, les presidirà el president de l’associació. Si no hi és, el substituiran, succesivament, el vice-president o el vocal de més edat de la Junta. Actuarà com a secretari qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.
 3. El secretari redactarà l’acta de cada reunió amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords que s’hagin adoptat i el resultat numèric de les votacions.

Al començament de cada reunió de l’Assemblea General es llegirà l’acta de la reunió anterior a fi que s’aprovi o s’esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l’acta i qualsevol altra documentació hauran d’estar a disposició dels socis al local social.

Article 12

L’Assemblea quedarà constituïda vàlidament en primera convocatòria amb l’assistència d’un mínim de la meitat més un socis presents o representats.

Quedarà vàlidament constituïda en segona convocatòria sigui quin sigui el nombre de socis presents o representats. La segona convocatòria s’haurà de fer mitja hora després de la primera i en el mateix lloc, i s’haurà d’haver anunciat amb la primera.

Article 13

 1. En les reunions de l’Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l’associació.
 2. Els acords es prendran per majoria simple de vots dels presents.
 3. Per adoptar acords sobre la separació dels membres, la  modificació dels estatuts, la dissolució de l’associació, la constitució d’una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, caldrà un nombre de vots equivalents a les dues terceres parts dels assistents, tant en la primera convocatòria com en la segona. En qualsevol cas, l’elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es farà per acord de la majoria relativa dels socis presents o representats.

Capítol IV. La Junta Directiva.

Article 14

 1. Regirà, administrarà i representarà l’associació la Junta Directiva, que està formulada per:
  1. el president
  2. el vice-president
  3. el secretari
  4. el tresorer
  5. els vocals
 2. L’elecció dels membres de la Junta Directiva es farà per votació de l’Assemblea General. Tots els membres de la Junta Directiva hauran d’ésser membres de l’associació.
 3. Les candidatures seran obertes, és a dir que qualsevol membre podrà presentar-se i no serà necessari que hi hagi tants noms com llocs a cobrir, i resultaran elegits pels càrrecs de president, vicepresident i vocals els candidats que hagin obtingut el major nombre de vots i per aquest ordre. El secretari i el tresorer seran elegits per la Junta Directiva d’entre els seus membres.
 4. L’exercici del càrrec serà gratuït.

Article 15

 1. Els membres de la Junta Directiva exerciran el càrrec durant un període de 4 anys. Tots els càrrecs directius podran ser reelegibles.
 2. El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat podrà esdevenir-se per:
  1. Dimissió voluntària presentada mitjançant un erit en el qual se n’exposin els motius.
  2. Malaltia que incapaciti per exercir el càrrec.
  3. Baixa com a membre de l’associació.
  4. Sanció per una falta comesa en l’exercici del càrrec, imposada d’acord amb el que estableix l’article 13.3 dels estatus.
 3. Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva es cobriran en la primera Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l’associació podrà ocupar provisionalment el càrrec vacant.

Article 16

La Junta Directiva té les facultats següents:

 1. Representar, dirigir i administrar l’associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.
 2. Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant els organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.
 3. Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’associacio.
 4. Proposar a l’Assemblea General la defensa de l’establiment de les quotes que els membres de l’associació hauran de satisfer.
 5. Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin.
 6. Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè els aprovi i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.
 7. Elaborar la memòria anual d’activitats i sotmetre-la a l’aprovació de l’Assemblea General.
 8. Contractar els empleats que l’associació pugui tenir.
 9. Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
 10. Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l’associació i autoritzar els actes que aquests grups projectin realitzar.
 11. Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s’hauran d’encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.
 12. Dur a terme les gestions necessàries davant d’orgnismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:
  1. subvencions o altres ajuts,
  2. l’ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i també un centre de recuperació ciutadana
 13. Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvis a qualsevol establiment de crèdit d’estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l’article 30.
 14. Resoldre provisionalment qualsevol cas que no s’hagi previst als estatuts i donar-ne compte a la primera Assemblea General.
 15. Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a algun altre òrgan de govern de l’associació o que li hagi estat delegada expressament.

Article 17

 1. La Junta Directiva, convocada prèviament pel president o per la persona que el substitueixi, es reunirà en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, i en cap cas no podrà ser superior a dos mesos.
 2. Es reunirà en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el president o bé si ho sol·licita un terç dels membres que la componen.

Article 18

 1. La Junta Directiva quedarà constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un.
 2. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin encara que, per causes justificades, podran excusar-se’n. L’assistència del president o del secretari o de les persones que el substitueixin hi serà necessària sempre.
 3. La Junta Directiva prendrà els acords per majoria simple de vots dels assistents.

Article 19

 1. La Junta Directiva podrà delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços dels seus membres.
 2. També podrà nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per exercir la funció que la Junta els confii amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.

Article 20

Els acords de la Junta Directiva es faran constar al llibre d’actes. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, es llegirà l’acta de la sessió anterior perquè s’aprovi o es rectifiqui, si és procedent.

Capítol V. Del President i Vicepresident de l’associació.

Article 21

 1. El President de l’Associació ho serà també de la Junta Directiva.
 2. Són pròpies del President les funcions següents:
  1. Les de direcció i representació legal de l’Associació, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
  2. La presidència i la direcció dels debats, tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva.
  3. Emetre un vot en qualitat decissòria en els casos d’empat.
  4. Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
  5. Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l’associació.
  6. Les atribucions restants pròpies del càrrec i les que li delegui l’Assemblea General o la Junta Directiva.
 3. El president serà substituït en el cas d’absència o malaltia pel vice-president o pel vocal de més edat de la Junta per aquest ordre correlatiu.

Capítol VI. Del Tresorer i el Secretari.

Article 22

El tresorer tindrà com a funció, la custòdia i control dels recursos de l’associació, així com l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes, amb la finalitat de sometre’ls a la Junta Directiva. Portarà el llibre de “caixa”. Signarà els rebuts de quotes i els altres documents de tresoreria i pagarà les factures les quals hauran d’ésser visades prèviament pel president. Ingressarà el que sobri en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d’estalvi.

Article 23

El secretari ha de custodiar la documentació de l’associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l’Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar les certificacions que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis.

Capítol VII. Les comissions o grups de treball.

Article 24

La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, la plantejaran els membres de l’associació que vulguin formar-lo, que n’assabentaran a la Junta Directiva i explicaran les activitats que s’han proposat dur a terme.

La Junta Directiva n’aprovarà la constitució, llevat que hi hagi en contra el vot de les 4/5 parts de la Junta Directiva, la qual podrà constituir directament comissions o grups de treball sempre que compti amb el suport d’un grup mínim de dos socis.

La Junta Directiva es preocuparà d’analitzar les diferents comissions o grups de treball, i un cop al mes l’encarregat presentarà a la Junta un informe detallat de les seves actuacions.

Capítol VIII. El règim econòmic.

Article 25

Aquesta associació no té patrimoni fundacional.

Article 26

El pressupost de l’associació serà el que estableixi l’Assemblea General en la seva sessió ordinària anual.

Article 27

Els recursos econòmics de l’associació es nodriran de:

 1. les quotes que fixi l’Assemblea General per als seus membres.
 2. les subvencions oficials i particulars.
 3. les donacions, herències o llegats.
 4. les rendes del patrimoni mateix o bé d’altres ingressos que puguin obtenir-se.

Article 28

Tots els membres de l’associació tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l’Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva.

L’Assemblea General podrà establir quotes d’ingrés; quotes periòdiques mensuals – que s’abonaran per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta  Directiva – i quotes extraordinàries.

Article 29

L’exercici econòmic coincidirà amb l’any natural i quedarà tancat el 31 de desembre.

Article 30

En els comptes corrents o llibretes d’estalvis obertes en establiments de crèdit o d’estalvi, hi figuraran les signatures del president, el vice-president, el tresorer, el secretari i un vocal.

Per poder disposar del fons n’hi haurà prou amb dues firmes, de les quals una haurà de ser necessàriament la del tresorer o bé la del president.

Capítol IX. La dissolució.

Article 31

L’associació podrà ser dissolta si ho acorda l’Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi.

Article 32

 1. Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General prendrà les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l’associació, com a la finalitat, l’extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.
 2. L’Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.
 3. Els membres de l’associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat quedarà limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.
 4. El romanent net que resulti de la liquidació es lliurarà directament a l’entitat pública o privada que, en l’àmbit territorial d’actuació de l’associació, s’hagi caracteritzat més en la seva obra a favor dels disminuïts.
 5. Les funcions de liquidació i execució dels acords a què fan referència els números anteriors d’aquest mateix article seran competència de la Junta Directiva, si l’Assemblea General no ha conferit missió a una comissió liquidadora especialment designada.

 

Mollet del Vallès, 12 de juliol de 1997