ÓRGANS DE GOVERN

L’Associació de Discapacitats Físics i Sensorials de Mollet i Comarca  es regeix pel sistema d’autogovern i pel principi de representació, mitjançant l’assemblea General de Socis i la Junta Directiva.

L’Assemblea és l’òrgan sobirà de l’Associació i és reuneix, com a mínim, un cop a l’any, dins del primer semestre natural per poder aprovar el Pla anual d’actuació de l’Associació, avaluar la gestió de la Junta Directiva i aprovar, si s’escau els pressupostos anuals d’ingressos i despeses, així com els comptes corresponents a l’exercici anterior.

La Junta Directiva és l’òrgan executiu de l’Associació i es reunieix, normalment, tots els dimarts. Els membres de la Junta Directiva poden exercir el seu càrrec per un període de 4 anys, i el seu càrrec no està remunerat.

ORGANIGRAMA DE LA JUNTA DIRECTIVA

organigrama-junta-directiva_2015

FUNCIONS DE LA JUNTA DIRECTIVA

La Junta Directiva té les facultats següents:

 1. Representar, dirigir i administrar l’associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.
 2. Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant els organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.
 3. Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’associacio.
 4. Proposar a l’Assemblea General la defensa de l’establiment de les quotes que els membres de l’associació hauran de satisfer.
 5. Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin.
 6. Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè els aprovi i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.
 7. Elaborar la memòria anual d’activitats i sotmetre-la a l’aprovació de l’Assemblea General.
 8. Contractar els empleats que l’associació pugui tenir.
 9. Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
 10. Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l’associació i autoritzar els actes que aquests grups projectin realitzar.
 11. Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s’hauran d’encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.
 12. Dur a terme les gestions necessàries davant d’orgnismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:
  1. subvencions o altres ajuts,
  2. l’ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i també un centre de recuperació ciutadana
 13. Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvis a qualsevol establiment de crèdit d’estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l’article 30.
 14. Resoldre provisionalment qualsevol cas que no s’hagi previst als estatuts i donar-ne compte a la primera Assemblea General.
 15. Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a algun altre òrgan de govern de l’associació o que li hagi estat delegada expressament.

FUNCIONS DE L’ASSEMBLEA

L’Assemblea General té les facultats següents:

 1. Modificar els estatus de l’associació.
 2. Adoptar els acords relatius a la representació legal, gestió i defensa dels interessos dels seus membres.
 3. Controlar l’activitat i la gestió de la Junta Directiva.
 4. Aprovar els pressupostos anuals de despeses i ingressos, i la memòria anual d’activitats.
 5. Elegir els membres de la Junta Directiva, destituir-los i substituir-los.
 6. Establir les línies generals d’actuació que permetin complir els fins de l’associació.
 7. Fixar les quotes que els membres de l’associació hauran de satisfer.
 8. Dissoldre i liquidar l’associació.

La relació de les facultats que es fan en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l’Assemblea General.